Komunikat GIIF

Źródło: www.mf.gov.pl

Komunikat GIIF dotyczący stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do katalogu instytucji obowiązanych ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276), zwanej dalej: ustawą, włączono m.in. podmioty prowadzące działalność jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuł 2 pkt 1 lit t) ustawy wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji obowiązanej – rozumie się przez to przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095, z późn. zm.) przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji.Kryterium uznania danego podmiotu – przedsiębiorcy za instytucję obowiązaną jest łączne spełnienie następujących warunków:

posiadanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej,
przyjęcie gotówki za towary o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji.

Jeżeli przedsiębiorca, nie przyjmuje oraz nie będzie przyjmował płatności
w gotówce, wówczas nie podlega rygorom ustawy i nie stanie się instytucją obowiązaną.Przedsiębiorca z chwilą przyjęcia gotówki o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro w drodze jednej operacji, lub w drodze więcej niż jednej operacji płatnej za określony towar, staje się instytucją obowiązaną i podlega wszelkim obowiązkom wynikającym z przepisów ustawy.

W związku z powyższym, każdy przedsiębiorca, który przyjmuje płatności za towary w gotówce, ma obowiązek w szczególności:

– rejestrować i zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na ich wartość
i charakter,
– wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
– wprowadzić wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 10a ustawy,
– przechowywać przez wymagany okres rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące transakcji,
– zapewniać pracownikom udział w programie szkoleniowym,
– stosować środki bezpieczeństwa finansowego,
– prowadzić analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
– prowadzić bieżącą i udokumentowaną analizę przeprowadzanych transakcji.
– rejestrować i zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
o transakcjach, których równowartość przekracza 15.000 euro, również
w przypadku, gdy są one przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.

Ten ostatni obowiązek będzie spoczywał na przedsiębiorcach po wejściu w życie przepisów wykonawczych. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy w dniu 22 października 2009 r. stali się instytucjami obowiązanymi są zwolnieni z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy oraz przekazywania ich do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy. Delegacja ustawowa do wydania ww. przepisów wykonawczych wejdzie w życie w dniu 8 października 2010 r.

Premium Wordpress Themes