Komentarz do art. 38 KPA

Komentarz do art. 38 Kodeksu postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska

Rok wydania: 2010

Wydawnictwo: C.H.Beck

Wydanie: 1

Komentowany przepis

Art. 38.  [Odpowiedzialność pracownika]   Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Pracownikowi organu administracji publicznej winnemu niezałatwienia sprawy w terminie grożą konsekwencje w postaci odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

1. Komentowany przepis określa konsekwencje prawne, grożące pracownikowi organu administracji publicznej, winnemu niezałatwienia sprawy w terminie. Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników administracji publicznej są:

1) ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.);

2) ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

2. W praktyce sankcje uregulowane w art. 38 KPA nie stanowią zbyt dolegliwych instrumentów dyscyplinujących. Stąd też od wielu lat podejmowane są prace legislacyjne nad wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń terminowości załatwiania spraw przez organy administracji publicznej oraz rozszerzeniem odpowiedzialności jej pracowników. Ostatnio daje się także zauważyć wyraźną tendencję do korzystania przez strony postępowań administracyjnych z instytucji prawa cywilnego służących dochodzeniu roszczeń wynikłych z przewlekłego załatwiania spraw przez administrację publiczną.

J. Malanowski

Premium Wordpress Themes